מדיניות פרטיות

 1. כללי

  האתר www.Discord.org.il, מכבד את פרטיותם של המשתמשים באתרים ו/או באפליקציות המופעלים ו/או המנוהלים על ידו ו/או על ידי מי מטעמו (להלן יחד, "Discord.org.il"), על כל חלקיהם, לרבות חלקים מהם, אזורים או מדורים של האתרים ו/או האפליקציות ו/או יישומים ייעודיים אחרים (להלן, כולם יחד וכל אחד לחוד, "האתר"). בהתאם, Discord.org.il לא תעשה כל שימוש במידע (כהגדרתו להלן), אלא בהתאם למדיניות פרטיות זו. בשימוש באתר מסכים המשתמש גם לתוכן מדיניות הפרטיות (כפי שתתעדכן מעת לעת).

  מטרת מדיניות פרטיות זאת הינה להבהיר ולהסביר את מדיניות הפרטיות בכל הקשור לשימוש המשתמשים באתר, ובכלל זה, את האופן שבו Discord.org.il אוספת ומשתמשת במידע הנמסר לה ו/או שנאסף על ידה במסגרת השימוש ו/או הגלישה באתר. מדיניות הפרטיות חלה על כל המשתמשים באתר, באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר אחר (טלפון נייד, Discord.org.il וכדומה), או בשירות כלשהו של Discord.org.il, ועל כל המידע הנמסר לDiscord.org.il.

  אנא קראו נספח מדיניות פרטיות זה לפני השימוש באתר ולפני העברת נתונים אישיים (כגון שם, כתובת דוא"ל וכדו') לDiscord.org.il באמצעות האתר. מסמך זה מהווה חלק מתקנון תנאי השימוש באתר ויש לקרוא מסמכים אלה יחד.

  המשתמש מודע לכך שDiscord.org.il תהיה רשאית, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הוראות מדיניות פרטיות זו ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומה או בנוסף לה להסדרת מדיניות הפרטיות של משתמשי האתר. הנוסח המעודכן של מדיניות הפרטיות יפורסם בכל עת באתר  www.Discord.org.il 

  מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים ולגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.

  הכותרות במדיניות פרטיות זו נועדו לנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנותה.

  איסוף מידע

  Discord.org.il עשויה לאסוף ולשמור כל מידע אודות גולשי ומשתמשי האתר שהועבר על ידם או שנאסף על ידה כתוצאה ו/או בקשר עם שימושם באתר (לעיל ולהלן, "המידע"). המידע מורכב משני סוגים, כמפורט להלן, וכולל כל ניתוח ו/או עיבוד של המידע כאמור:

  "מידע אקטיבי" - מידע שיימסר על ידי המשתמש לצרכים שונים (כגון רישום משתמש להתחרות כשחקן, רישום כמארגן טורניר בשביל להריץ טורנירים, מילוי טופס המארגן ביחס לטורנירים שהוא מעוניין להפעיל, פניה לתמיכה וכיו"ב). מידע כאמור יכול גם מידע שנאסף על ידי האתר ממקורות אחרים בהתבסס, בין היתר, על המידע שמולא ביצירת טורניר ו/או מידע שהתקבל כתוצאה מעיון במידע שנמסר על ידי המשתמש ו/או ניתוחו. מידע כאמור עשוי לכלול, בין היתר, שם, דוא"ל, מדינה וכו'. מובהר כי ישנם תכנים ו/או שירותים שונים באתר אשר הצפייה ו/או השימוש בהם עשויים לדרוש הליך רישום, וכל הפרטים שיימסרו במסגרת רישום כאמור, וכל תוצר שלהם יהוו חלק מן המידע האקטיבי. מובהר כי המשתמשים אינם מחויבים בכל אופן שהוא למסור פרטים כלשהם לDiscord.org.il, אולם ייתכן כי אי מסירתם יגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר ו/או חלקו (לרבות לצורך ביצוע פעולות באתר).

  "מידע פאסיבי" - מידע הנאסף מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידי המשתמשים (כגון: סוג הדפדפן בו משתמש הגולש באתר, מידע על המחשב או המכשיר האחר באמצעותו השתמש המשתמש באתר, כתובת IP של המשתמש, אתרים ותכנים מועדפים על המשתמש ועוד). לעניין זה מובהר כי האתר עשוי לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב למיניהן כגון יישומים הצוברים מידע ("Cookies"). תוכנות ויישומים אלה מאפשרים איסוף מידע על הגולשים (לרבות מידע בדבר ההעדפות האישיות שלהם) וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, שיפור השירות למשתמשים, העדפת זמן אזור, אימות פרטים שהועברו באמצעות האתר, דיסקורד ILטחת מידע וכיו"ב. לעתים הפעלת תוכנות ויישומים אלו מותנית באישור המשתמש אולם מובהר כי לא בכל המקרים מתבקש אישור כאמור.

  Discord.org.il רשאית לאסוף ולשמור כל מידע (הן אקטיבי והן פאסיבי) בכל אופן ודרך ולכל תקופה שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בכלל זה, מסכים המשתמש כי Discord.org.il תכלול את המידע באחד או יותר ממאגרי המידע שברשותה ו/או שבבעלותה ו/או שמנוהלים על ידה, בין אם המאגרים כאמור רשומים ובין אם לא.

  השימוש במידע

  Discord.org.il תהיה רשאית לעשות שימוש במידע רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ובכלל זה למטרות המפורטות להלן:

  התאמת חוויית השימוש של המשתמש באתר לתחומי העניין שלו, כדי להראות לך תוכן שעשוי לפי דעת Discord.org.il לעניין אותו וכדי להציג לו התוכן לפי העדפותיו.

  מסירת מידע מנהלי למשתמש הקשור לשימוש באתר (למשל, כדי לבצע, להשלים או לאשר תוצאת קרב בטורניר).

  פישוט הרשמה לטורנירים בין המשתמש לבין Discord.org.il, על ידי יצירת טפסים באתר אשר יכללו מידע המאפשר זיהוי אישי של המשתמש באופן אוטומטי, מבלי שיצטרך למלא אותם בעצמו.

  למטרות העסקיות הפנימיות של Discord.org.il, כגון מיקוד פרסום, ניתוח נתונים, ביקורות, מניעת הונאה ומטרות פנימיות אחרות.

  ניתוח נתונים שנמסרו על ידי משתמש שהינו מארגן, שימוש בנתונים כאמור לשם מציאת מידע נוסף אודות המשתמש שהינו שוכר ומתן ציון / מדרג שוכרים, כהגדרתן בתנאי השימוש של האתר.

  העברת מידע לצדדים שלישיים

  Discord.org.il תדאג כי המידע שיישמר על ידה, יהיה כפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ותקנותיו ולהוראות כל דין. המידע כאמור יישמר במאגרי המידע של Discord.org.il ולא יועבר לצדדים שלישיים,  למעט שימוש במידע שיתקבל ממארגנים לשם בדיקת התאמת המארגן מבחינת נתינת פרסים, כמפורט בתנאי השימוש של האתר ולמעט העברת מידע בין מארגן טורניר לבין שחקן שהתעניין בטורניר כאמור, ולהיפך.

  על אף האמור לעיל, Discord.org.il תהיה רשאית להעביר לצדדים שלישיים מידע, לרבות מידע אישי, מבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך במקרים הבאים:

  Discord.org.il סבורה כי מסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים.

  מסירת המידע נדרשת מכוח הדין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי.

  משתמש מפר את תנאי השימוש באתר או מבצע פעולות אסורות על פי דין (לרבות ניסיון לביצוע פעולות שכאלה).

  הגילוי נדרש לצורך הליכים משפטיים בהם Discord.org.il מעורבת.

  במקרה של מיזוג ו/או שינוי מבני של Discord.org.il או מיזוג פעילותה עם פעילותו של צד שלישי ו/או בקשר להעברה כלשהי של העסקים של האתר.

  על אף כל הוראה אחרת במדיניות פרטיות זו, Discord.org.il מתחייבת כי לא תעשה כל שימוש במידע אקטיבי אודות מארגנים.

   

  עיון במידע

  כל משתמש זכאי לפנות לDiscord.org.il לצורך עיון במידע המתייחס אליו והמצוי במאגר המידע של Discord.org.il. בנוסף, זכאי המשתמש, בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, לבקש שינוי ו/או תיקון המידע לגביו  ו/או מחיקתו. יצוין כי על אף האמור לעיל Discord.org.il רשאית בכל מקרה לשמור במאגריה מידע לגבי המשתמש אשר נאסף על ידה באופן עצמאי ו/או שאינו משמש אותה לצורך פניה למשתמש (כגון מידע הדרוש בשביל לקשר את המשתמש של משחק כלשהו לDiscord.org.il) והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

  דיסקורד ILטחת מידע

  Discord.org.il מיישמת באתר מערכות ונהלים לדיסקורד ILטחת המידע כמקובל בשוק, ובכלל זה אמצעי דיסקורד ILטחה פיזיים ואלקטרוניים. האתר מאובטח היטב, והמשתמשים בו יכולים להרגיש בטוחים בעת גישה אליו, אולם מובהר כי Discord.org.il אינה יכולה להתחייב כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים בו חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם והיא אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע. בהתאם, Discord.org.il לא תישא באחריות על כל נזק שייגרם למשתמש, אם ייגרם, כתוצאה מחטיפת מידע, שינוי או שימוש בלתי ראוי במידע במהלך העברות מידע.

  בעת הרישום לאתר המשתמש יתבקש להתחבר דרך הפלטפורמות השונות, אשר תזהה אותו בכל כניסה לשירות ("אמצעי זיהוי"). כמו כן, תוכל Discord.org.il להוסיף לאמצעי הזיהוי דרכי זיהוי אחרות אשר המשתמש יספק לצורך השימוש באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של Discord.org.il.

  יובהר, כי המשתמש אחראי על שמירת אמצעי הזיהוי שלו באתר בסודיות, על ידי הגבלת הגישה למחשב או להתקן הנייד ממנו הוא גולש אל האתר ויציאה מסודרת מחשבון המשתמש בסיום השימוש באתר. המשתמש יהיה אחראי לכל מעשה או מחדל אשר יעשה תוך שימוש באמצעי הזיהוי השייכים לו. בנוסף, על המשתמש להודיע מיידית לDiscord.org.il על כל שימוש בלתי חוקי בפרטיו לכתובת הדואר המצוינת במדיניות פרטיות זו ליצירת קשר.

  שימוש באתר על ידי ילדים

  Discord.org.il רואה חשיבות רבה בהגנת הפרטיות של קטינים (מתחת לגיל 18) והיא אינה אוספת או משתמשת במודע במידע אישי שלהם באתר. קטינים המשתמשים באתר מחויבים של הורה /או אפוטרופוס טרם מסירת מידע מטעמם. מכל מקום, אם נודע למשתמש כי קרובו הקטין מסר מידע באמצעות האתר הוא מוזמן לפנות לDiscord.org.il לצורך מחיקת מידע זה.

  הדין החל וסמכות שיפוט

  הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל).

  סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם מדיניות פרטיות זו והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל דיסקורד ILיב יפו בלבד.

   

  בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא פנו אלינו דרך שרת הדיסקורד שלנו